Curriculum Vitae

Personligt:

*Født 16. januar 1950, Viborg, Danmark.

Uddannelse:

*Studentereksamen (nysproglig) 1969, Horsens Statsskole.

*Statskundskabsstudier, Aarhus Universitet, 1969-1971.

*Historiestudier, Københavns Universitet, 1980-1986.

*Cand. phil. i historie, Københavns Universitet, 1986 (specialekarakter: 13). *Dr. phil., Københavns Universitet, 1995.

Sprog:

*Engelsk, tysk, spansk, fransk, svensk/norsk.

Relevante/akademiske ansættelser:

*Free-lance journalist, 1972-1980.

*Forskningsstipendiat (bevilling fra Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU)), Institut for Samtidshistorie, Københavns Universitet, 1986.

*Forskningsrådsstipendiat (delte bevillinger ml. Statens Humanistiske Forskningsråd (SHF) og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (SSF)), Institut for Samtidshistorie, Københavns Universitet, 1987-1992.

*Forskningsstipendiat, Copenhagen Peace Research Center (COPRI), 1993

*Ekstern lektor, Institut for Historie, Københavns Universitet, 1994-95

*Lektorvikar, Institut for Historie, Københavns Universitet, 1995-1998

*Lektor, Institut for Historie, Københavns Universitet, 1998-2002

*Professor, Institut for Historie (nu: Saxo-Instituttet, Afd. For Historie), Københavns Universitet, siden 2002.

20 udvalgte publikationer:

Bøger:

*Frygtens logik: Den Kolde Krig – en ny global historie. Optakt og tidlige år, 1917-1961. Gads Forlag, Kbh., 2020, 528 sider.

*Fra kold krig til ‘krig mod terror’: Dansk udenrigspolitisk aktivisme og FN, Norden, EU og NATO, Gyldendals Historieportal 2017, netbaseret undervisnings-e-bog og -materiale, med kilder, ca. 130 sider.

*The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe from the 1940s to the 1980s (redaktør og bidragyder, sm.m. Oliver Bange), Central European University Press, Budapest/New York, 2017, 358 sider.

*The Long 1970s: Human Rights, East-West Détente, and Transnational Relations (redaktør og bidragyder, sm.m. Rasmus Mariager og Helle Porsdam), Routledge, London/New York, 2017, 313 sider.

*Northern Europe in the Cold War: East-West Interactions of Security, Culture, and Technology (redaktør og bidragyder, sm.m. Ann-Marie Ekengren og Rasmus Mariager), Aleksanteri Cold War Series, Helsinki, 2016, 332 sider.

*Den Kolde Krig og Danmark (redaktør og bidragyder, sm.m. John T. Lauridsen, Rasmus Mariager og Thorsten B. Olesen), Gads Forlag, Kbh, 2011, 768 sider.

*Perforating the Iron Curtain: European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985 (redaktør, ed. sm. m. Odd Arne Westad), Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2010, 272 sider.

*I blokopdelingens tegn. Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5: 1945-1972. 808 sider. Gyldendals Leksikon, København 2005 (sm. m. Thorsten Borring Olesen).

*Lavvækst og frontdannelser. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 15, 1970-1985. 401 sider. Politiken og Gyldendal, København 2005. [Også udgivet under titlen: Et land i forvandling. Danmarks historie 1970-2005. 776 sider. Gyldendal 2007 (sm. m. Søren Hein Rasmussen)].

*Allieret med forbehold. Danmark, NATO og Den Kolde Krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961. 969 sider. Eirene, København 1995. (Doktorafhandling).

Artikler i bøger:

*Confronting the ’Small State Syndrome’: Danish Post-Cold War Foreign Policy and the Use of Cold War History, in: Juhana Aunesluoma (ed.): The Cold War and the Political Use of History, Helsinki 2008, ss. 255-278.

*Den Kolde Krig, i: Historiens Lange Linjer, s. 406-426. Benedicte Fonnesbech-Wulff (red.) og Palle Roslyng-Jensen (red.). Gyldendal, København 2006.

*Denmark During the Cold War, 1945-1989: A Stocktaking of Post-Cold War Research Literature, in: The Cold War and the Nordic Countries: Historiography at a Crossroads, s. 17-41, i: Thorsten B. Olesen (ed.). University Press of Southern Denmark, Odense 2004.

*Leaning on England: Danish Cold War Alliance Policies in the 1950s between Great Britain and the United States, in: Britain and Denmark: Political, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th centuries, s. 575-593. Jørgen Sevaldsen (ed.). Museum Tusculanum Press, København 2003.

*Det “amerikanske århundrede” og det (selv)inviterede imperiums dualisme, in: Historie og historiografi: Festskrift til Inga Floto, s. 326-347. Carsten Due-Nielsen (red.). Den danske historiske forening, København 2002.

*Udfordringer til nordisk sikkerhedspolitik: Historiske perspektiver og aktuelle visioner – set i en dansk tradition, in: Nordisk säkerhetspolitik inför nya utmaningar, s. 119-133. Sven Eliaeson og Hans Lödin (red.). Carlssons Bokförlag, Stockholm 2002.

*Denmark and NATO through 50 Years, in: Danish Foreign Policy Yearbook 1999 s. 29-61. Danish Institute of International Affairs (DUPI). DUPI, København 1999.

*Fra ”Hypnotiseret kanin” til pindsvinestilling: Besættelsen i efterkrigstidens sikkerhedspolitik, in: Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, s. 693-712. Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.). Museum Tusculanum, København 1998.

*”En stærk understrøm af modstand…” Koreakrigen, USA og Danmark, 1950-53, i: Konflikt og samarbejde. Festskrift til Carl-Axel Gemzell, s. 271-289. Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.). Museum Tusculanum, København 1993.

*Mulig fjende eller nødvendig allieret? Vesttysklands rolle i udformningen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik 1950-1961, i: Danmark, Norden og NATO, 1948-1962, s. 147-192. Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.). DJØF’s Forlag, København 1991. Artikler i tidsskrifter:

*Dansk sikkerhedspolitik 1945-1972: Loyal allieret med forbehold, i: Økonomi & Politik 79. årgang, nr. 2, s. 3-18. 2006. *USA og Europa – transatlantiske partnere eller modstandere, i: Den Jyske Historiker 113-114/2006, s. 25-43. 2006.

*Fra anti-militaristisk neutralisme til atlantisk aktivisme, i: Arbejderhistorie 1999:4, s. 22-34. 1999.

*Henrik Kaufmann, Den Kolde Krig og de falske toner, i: Historisk Tidsskrift bd. 97, hft. 2, s. 491-511. 1997.

*”I kan frelse verden og styrte den i ulykke…” Hans Hedtoft og den nordatlantiske nødvendighed, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie 1994/9-10, s. 84-101. 1994.

*Neither Appeasement nor Servility. Denmark and the Atlantic Alliance, 1949-1955, i: Scandinavian Journal of History, Vol. 14, 1989, s. 155-179.

*Amerikanske flystyrker på dansk jord i fredstid? En studie i Danmarks base- og stationeringspolitik i NATO 1951-1957, i: Historisk Tidsskrift, bd. 87, 1987, s. 238-298.

Længere udlandsophold, eksterne frikøb:

*Medlem af firemands-redaktionsgruppen for det forskningsbaserede leksikon ”Den Kolde Krig og Danmark”, udkommer 2010/11 på GADS Forlag.

*Arkivrejser til bl.a. USA og Storbritannien i 1985, 1989, 1990, 1992, 2000, 2007.

*½ års arkivstudieophold i USA: Visiting Scholar, University of Massachusetts, Amherst (finansieret af Forskerakademiet), 1988. *2 semestres frikøb, finansieret af Carlsbergfondet (Dansk Udenrigspolitiks Historie, bd. 5) , 2003-2004.

*2 semestres frikøb i 2010 og 2011, finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), under det tre-årige kollektive forskningsprojekt “Epokeskiftets årti” (november 2009).

• Øvrige faglige hverv, netværk, m.v.: *Dansk country editor, The Scandinavian Journal of History (2000-2009)

*Medlem af Kulturministeriets Arbejdsgruppe vedr. revision af Arkivloven (2000-2001)

*Formand for bestyrelsen i Selskabet for Samtidshistorisk Forskning (2014- , næstformand 2002-2014).

*Medlem af Forskningsudvalget, Saxo-Instituttet, KU (2002-2013, suppleant 2014- 15).

*Medlem af det nationale universitetscensorkorps i historie (2002-2011).

*Medlem af Dansk Militærhistorisk Kommission (siden 1996).

*Medlem af det internationale forskningspanel for Norges Forskningsråd (siden 2004).

*Medlem af netværksgruppe under Københavns Universitets forskningssatsningsområde “Europa i forandring” (2005-2009).

*Medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie (fra 2008).

*Akademisk konsulent for Koldkrigsmuseet Stevnsfort (fra 2005).

*Medlem af forskernetværk under Centre for Modern European Studies (CEMES), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (fra 2008).

*Leder af forskernetværket Nordic and North/Central European Network of Cold War Researchers (NORCENCOWAR) (73 deltagere i 13 lande), finansieret med 885.000 Nkr. i 2009-2012 af NordForsk under Nordisk Råd.

*Leder af det kollektive forskningsprojekt “Epokeskiftets årti: Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, diskurs og magt i ‘de lange 1970ere’”, finansieret af en tre-årig bevilling (febr. 2010 – jan. 2013) på knap 5,6 mio. kr. fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), plus medfinansiering på ca. én mio. kr. fra det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, og ca. 0,5 mio. kr. fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), november 2009.

*Koordinator af “Transatlantic Contemporary History Research Group” under CEMES (Center for Modern European Studies), Det Humanistiske Fakultet, Kbh. Universitet, fra januar 2013.

*Peer-reviewer ved tidsskrifterne Journal of Cold War History, Cooperation & Conflict, Scandinavian Journal of History, Historisk Tidsskrift, Arbejderhistorie og TEMP, samt ved Deutsche Forschungsgemeinschaft.

*Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) (fra marts 2009)

*Medlem af det Rådgivende Råd i Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder (fra 2018).

Priser, nomineringer:

*Sven Henningsen-Prisen (2007).

*Nomineret af Historisk Fagråd, Saxo-Instituttet, KU, til ”Årets underviser 2007”.

*Tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen (2016).

Antal vejledte og bedømte specialer siden 1997:

*Ca. 160 (heraf fire konferensspecialer). Hertil kommer ca. 20 bedømte specialer som ekstern censor.

Antal vejledte PhD-studerende siden 2002:

*Fem.

Forskningsledelse m.v.:

*Initiativtager til og organisator af Copenhagen Cold War Conference 2007,med deltagelse af 25 senior- og juniorforskere fra 14 lande. (Med)redigeret 12 af de bedste papers fra konferencen, udkommet i bogform som antologi på Museum Tusculanum i januar 2010.

*Leder af forskernetværket Nordic and North/Central European Network of Cold War Researchers (NORCENCOWAR), finansieret med 885.000 Nkr. af NordForsk under Nordisk Råd, i tre år (febr. 2009 – jan. 2012). Netværk med 73 deltagere i 13 lande.